Обука за АМ категорија во автошкола Мартин

Во категорија „АМ“ спаѓаат мопеди, мотокултиватор, односно возила на две или три тркала со максимална брзина која не надминува 45 km/h и лесни четирицикли. 

Возач-почетник на моторно возило, не смее да управува возило во патниот сообраќај во времето од 23 часот до 5 часот.

Услови за полагање за АМ категорија:
 • лична карта
 • лекарско уверение наменето за АМ категорија
 • согласност од родителите за оспособување
 • прва помош
 • да има завршено најмалку основно образование
 • навршени 16 години 
 
Обука во автошкола:
 • Оспособувањето во автошколата се состои само од теоретска настава 
 • 12 наставни часа теоретска настава
 • теоретската настава се оддржува во простоиите на автошколата
 • теоретската настава трае три дена

Испит за АМ категорија:
 
 • Полагањето на возачка дозвола за АМ категорија се извршува во овластен испитен центар.
 • Полагањето се состои само од теоретски дел.

По положувањето на теоретскиот дел кандидатот добива возачка дозвола за АМ категорија.