Улога и значење на теоретската настава. Зошто е битна за кандидатите за возачи !

Оспособувањето на кандидат за возач е наставен процес, кој задолжително се спроведува според Наставен план и програма за обука на кандидати за возачи. Според Законот за безбедност во патниот сообраќај, обуката за секој кандидат за возач е задолжителна.

Прочитај повеќе